https://www.traditionrolex.com/6

https://www.traditionrolex.com/6

Deza Praha | Obchodní podmínky |

https://www.traditionrolex.com/6

Deza Praha s.r.o.
servis

zrcadlové krytky

https://www.traditionrolex.com/6

Obchodní podmínky

 I. Objednávky

Objednávky přijímáme telefonicky i v písemné formě - emailem nebo poštou. Na objednávce vždy uveďte jméno a úplnou adresu příjemce, IČO, DIČ, datum vystavení objednávky, jméno kontaktní osoby (včetně telefonního a emailového spojení) a požadovaný termín/způsob dodání.

Adresu dodání uvádějte, jen pokud se liší od adresy fakturační.

U objednaného zboží vždy uvádějte kód výrobku, název, velikost, barvu a další upřesňující údaje - vyhnete se tím případným nedorozuměním.

II. Dodací podmínky

Zboží je ve sjednaném termínu expedováno dohodnutým způsobem, případně lze zboží vyzvednout osobně.

Vrácení zboží je možné ve lhůtě do 14 dní po přijetí, zboží nesmí vykazovat známky používání a montáže. Před odesláním zpět prodejci musí být vhodně zabaleno pro zabránění poškození během dopravy. V opačném případě nebude reklamace uznána.

III. Doprava zboží

Vpřípadě, že je zboží zasláno poštou, je k jeho ceně připočítána příslušná částka dle platného ceníku zvoleného přepravce ( Česká pošta, PPL ). Dobírka cena 150 Kč

Za doručenou bude považována i zásilka, která nebude doručena, ale doručovatel ji vrátí zpět zákazníkovi jako nedoručenou z důvodu, že zákazník nebude na příslušné adrese dosažitelný.

IV. Platební podmínky a reklamace

Zboží je s výjimkou specificky dohodnutých podmínek zasíláno na dobírku.

Po obdržení zboží je kupující povinen vizuálně zkontrolovat stav obalu zboží, v případě jeho poškození sepsat s řidičem protokol o poškození zboží. Doporučujeme takové zboží ihned rozbalit a převzít pouze v případě, že není poškozeno.

Chybně objednané zboží nebo zboží, které vzhledem ke svým vlastnostem nesplňuje očekávání kupujícího, je tento oprávněn vrátit do 14 dní ode dne obdržení zboží.

Po obdržení a kontrole vráceného zboží bude kupujícímu vystaven prodejní dobropis v termínu nejdéle do 10-ti pracovních dnů.

Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží je sídlo prodávajícího. Kupující nemá vedle nároku z vady zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku dodání zboží s případnými vadami.

O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající v součinnosti s kupujícím, a to opravou vadného zboží, jeho výměnou za bezvadné nebo vrácením kupní částky.

Povinnost kupujícího zaplatit smluvní cenu je splněna připsáním sjednané částky na účet prodávajícího v peněžním ústavu prodávajícího, nebo zaplacením sjednané částky vhotovosti.

Kupující nabývá vlastnické právo ke koupi zboží úplným zaplacením kupní ceny.

Podmínkou pro přijetí nové objednávky je uhrazení veškerých pohledávek.

V. Záruka, slevy a smluvní sankce

Záruční doba je dva roky, záruční list je plně nahrazen účetním dokladem (fakturou) vystaveným prodávajícím.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím užíváním, dále na vady zapříčiněné neodbornou montáží, zanedbáním doporučené údržby a používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze. Dále se nevztahuje při používání výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

ALKOHOLTESTERY

Deza Praha
K Žižkovu 3/379
190 00 Praha 9 - Vysočany

tel.: 266 310 775                 
fax.: 266 310 776
info@dezapraha.cz

edited by N.E.S.P.I.